14.07.2024.
HomeSportLana Pudar osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu

Lana Pudar osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu

Bh. plivačica Lana Pudar (16) osvojila je treće mjesto na Evropskom prvenstvu koje se održava u Rimu u disciplini 100 metara delfin.

Šveđanka Luise Hanson postala je prvak Evrope s vremenom 56.66, a srebro je osvojila Mari Vatel iz Francuske s vremenom 56.80.

Inače, naj­bo­lja bh. pli­vačica, ko­ja je bi­la da­le­ko naj­mlađa uče­sni­ca fi­na­la (16 go­di­na), ru­tin­ski je izbo­ri­la pla­sman u po­me­nu­to fi­na­le na­kon sjaj­nih nas­tu­pa u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma i po­lu­fi­na­lu. Fi­na­le je izbo­ri­la sa čet­vrtim vre­me­nom po­lu­fi­na­la (58.06 se­kun­di). Pu­da­re­voj je ovo bi­la dru­ga za­vrše­na dis­ci­pli­na u Ri­mu, pret­ho­dno je u dis­ci­pli­ni na 50 me­ta­ra del­fin sti­lom okončala nas­tup u po­lu­fi­na­lu, i to na 10. mjes­tu. Do kra­ja šam­pi­ona­ta Sta­rog kon­ti­nen­ta bh. he­ro­ina će učes­tvo­va­ti i u dis­ci­pli­ni 200 me­ta­ra del­fin, a kva­li­fi­ka­ci­je su na ra­spo­re­du već da­nas u ju­tar­njim sa­ti­ma, dok je po­lu­fi­na­le is­tog da­na u po­sli­je­po­dne­vnim časo­vi­ma.

Čla­ni­ca mos­tar­ske Or­ke već sa­da iza se­be ima ne­za­bo­ra­vnu go­di­nu. Pri­je se­ni­or­skog prven­stva u Ita­li­ji La­na je, pod­sje­ti­mo, u Ru­mu­ni­ji osvo­ji­la dva zla­ta i sre­bro na Evrop­skom ju­ni­or­skom prven­stvu. Pret­ho­dno je u Alžiru pi­sa­la is­to­ri­ju osvo­jiv­ši dvi­je zla­tne me­da­lje na Me­di­te­ran­skim igra­ma, čime je pos­ta­la naj­tro­fej­ni­ja bh. spor­tis­tki­nja ika­d na ovom takmičenju. Ta­da je sla­vi­la na 100 i 200 me­ta­ra del­fin sti­lom. Da će ovo bi­ti nje­na go­di­na u ko­joj je de­fi­niti­vno pos­ta­la čla­ni­ca svjet­ske eli­te pot­vrdi­la je na Svjet­skom prven­stvu u ve­li­kim ba­ze­ni­ma. U de­bi­ju među eli­tom osvo­ji­la je osmo mjes­to u dis­ci­pli­ni 100 me­ta­ra del­fin i šes­to mjes­to u dis­ci­pli­ni 200 me­ta­ra del­fin. Ono što je još im­pre­si­vni­je jes­te da je na 200 me­ta­ra bi­la naj­bo­lje pla­si­ra­na evrop­ska pli­vačica i to kao naj­mlađa uče­sni­ca.

Na­kon što za­vrši učešće na svom prvom se­ni­or­skom Evrop­skom prven­stvu, La­na neće ima­ti pu­no vre­me­na za odmor. Sli­je­di joj da­le­ki put u Pe­ru, gdje će se u gla­vnom gra­du Li­mi održati Svjet­sko ju­ni­or­sko prven­stvo u pe­ri­odu od 30. avgus­ta do 4. sep­tem­bra. To će joj uje­dno bi­ti i po­slje­dnje ve­li­ko ta­kmičenje za ovu go­di­nu, ko­ja će bez ob­zi­ra na učinak u Pe­ruu bi­ti naj­bo­lja u ka­ri­je­ri.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti