Produžen rok za subvencioniranje doprinosa u Federaciji BiH

0

Vlada FBiH na 228. sjednici održanoj 2. jula donijela zaključak kojim se rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za mjesece april, maj i juni ove godine, a sve u skladu sa korona-zakonom, a produžava do 20. jula 2020.godine.

Porezni obveznici koji imaju pravo na subvenciju, a nisu podnijeli Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja – Obrazac – ZSD, mogu to uraditi do 20.07.2020. godine. Shodno Zaključku Vlade Federacije BiH Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike ukoliko ispunjavaju uslove pada prometa od 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine, a nisu izvršili uplatu doprinosa i poreza na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine, da iste uplate do podnošenja zahtjeva, i na taj način steknu uslove za subvencioniranje doprinosa.

Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju iako imaju pad prometa od 20% i više.
Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da pravo na subvencioniranje doprinosa za mjesece april/travanj, maj/svibanj, juni/lipanj/2020. godine imaju:

– porezni obveznici sa sjedištem u Federaciji BiH i to samo za zaposlenike koji rade u Federaciji BiH,
– obrtnici koji paušalno plaćaju porez na dohodak ili obavljaju niskoakumulativnu djelatnost.

Pravo na subvenciju nemaju:
– porezni obveznici za zaposlenike u poslovnim jedinicama RS-a i BD,
– poslovne jedinice privrednih subjekata čije je sjedište u RS-u ili BD,
– javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, udruženja, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave i obveznici uplate doprinosa koji su registrovani nakon 01.03.2020. godine.

Za obveznike koji su u sistemu fiskalizacije ostvareni promet utvrđuje Porezna uprava Federacije BiH na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave.

Za obveznike koji nisu u sistemu fiskalizacije pad prometa/prihoda se utvrđuje na osnovu prihoda prikaznog u poslovnim knjigama.

Obveznici koji su registrovani nakon aprila/maja/juna 2019. godine odnosno nakon mjeseca za koji se traži subvencija koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019. godini.

Obveznici koji su registrovani u 2020. godini koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u januaru i februaru 2020.

Pravo na subvenciju se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja – Obrazac – ZSD.
Zahtjev se podnosi u dva (2) primjerka isključivo na Obrascu – ZSD koji se nalazi na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.

Pored zahtjeva porezni obveznik uz zahtjev prilože obrasce: MIP-1023 Specifikacija 2001, 2001A Specifikacija 2002 i 2002-A.

Pravna lica koja nemaju fiskalni uređaj prilažu finansijske kartice prihoda, a obrtnici kopije stranica Knjige prihoda i rashoda, ovjerene vlastitim pečatima.
Svi podaci u Obrazac ZSD se unose iz poslovnih knjiga i evidencija podnosioca zahtjeva i isti trebaju odgovarati stanju u poslovnim knjigama.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imaju porezni obveznici se mogu obratiti putem telefona ili e-mail adresa objavljenih na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.