17.07.2024.
HomeNovostiHamdija Lipovača pravosnažno osuđen

Hamdija Lipovača pravosnažno osuđen

Kantonalni sud u Bihaću je presudom potvrdio prvostepenu presudu Općinskog suda u Bosanskoj Krupi kojom je bivšem načelniku općine Bihać Hamdiji Lipovači (1976. godište) iz Bihaća izrekao uvjetnu osudu zbog nesavjesnog rada u službi kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, te istovremeno odredio da ona neće biti izvršena ukoliko optuženi u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Kantonalni sud u Bihaću je ujedno uvažio žalbu oštećenog Grada Bihaća i preinačio prvostepenu presudu na način da je osuđenog Lipovaču obavezao da na ime naknade štete Gradu Bihaću isplati 48.944,65 KM.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je 20. juna 2019. godine podiglo optužnicu protiv Hamdije Lipovače i stavilo mu na teret da je kao službena osoba u Federaciji, povredom zakona, očito nesavjesno postupio u vršenju dužnosti, uslijed čega je nastupila imovinska šteta koja prelazi iznos od 10.000 KM.

Lipovači je stavljeno na teret da je 7. januara 2009. godine, u Bihaću, kao službena osoba u svojstvu načelnika općine Bihać, suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, očito nesavjesno postupio u vršenju dužnosti navedene funkcije.

On je bez prethodno provedenog postupka javne nabavke u kojem bi osigurao da Općina Bihać sačini tendersku dokumentaciju na osnovu koje će moći utvrditi činjenice o pravnom i poslovnom subjektivitetu budućeg poslovnog partnera, činjenice o organizacijskoj i tehničkoj osposobljenosti budućeg poslovnoga partnera za izradu studije izvodljivosti o vodnim resursima Općine Bihać, činjenice o mogućnosti izvršenja navedene usluge, te koji postupak bi obezbjedio da ponuđač dostavi garanciju za datu ponudu, za ozbiljnost ponude, za izvršenje posla odnosno za ispunjenje ugovorne obaveze, bez da je prethodno na drugi način osigurao i utvrdio naprijed navedeno, i bez da je osigurao bilo kakve garancije da će usluga koju Općina Bihać plaća biti izvršena, te bez da je osigurao da se u ugovoru precizno navedu obaveze druge ugovorne strane u pogledu rokova izvršenja naručenog posla, načina ulaganja novca druge ugovorne strane i slično, uime Općine Bihać, sa kompanijom Kentrik Europe B.V. zaključio sporazum za izradu studije izvodljivosti o vodnim resursima Općine Bihać.

Također, Lipovača je istog dana, osnovom plaćanja obaveze preuzete navedenim sporazumom, donio zaključak o prenosu sredstava na osnovu kojeg je služba računovodstva izvršila isplatu novčanih sredstava u visini od 48.944,65 KM, za koju isplatu Općina Bihać nikad nije dobila odgovarajuću protučinidbu, a na koju posljedicu je pristao, na koji način je oštetio Općinu Bihać za iznos od 48.944,65 KM.

Protiv ove presude stranke nemaju pravo žalbe, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva USK Bihać.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti