24.02.2024.
HomeSportSloboda objavila Javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova UO

Sloboda objavila Javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova UO

Nakon burnog perioda tokom ljeta, Sloboda se ponovo našla u problemima, a sve je kulminiralo prošle sedmice kada je dosadašnji predsjednik UO Senad Mujkanović podnio ostavku.

Tuzlaci su ponovo tako ostali bez predsjednika, ali i nekoliko članova Upravnog odbora i pitanje je da li će se prvoplasirana ekipa Prve lige FBiH uspjeti konsolidovati i nastaviti sa borbom za povratak u društvo najboljih.

Tim povodom Sloboda je objavila Javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova UO. Objavu Slobode prenosimo u potpunosti.

“Na osnovu člana 33. stav 5. Statuta Fudbalskog Kluba “Sloboda“ Tuzla, Fudbalski Klub „Sloboda“ Tuzla, dana 14.12.2023. objavljuje: Javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla.

Pozivaju se zainteresirana lica da podnesu prijave za predsjednika Upravnog odbora Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla.

Prijava kandidata za predsjednika Upravnog odbora, koja se sačinjava u slobodnoj formi, obavezno sadrži:

Lične podatake kandidata za predsjednika Upravnog odbora (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresa),

ldentične lične podatke kao iz prethodne tačke za svakog pojedinog kandidata koji se predlaže za člana Upravnog odbora (Napomena: U skladu sa članom 33. stav 1. Statuta Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla, Upravni odbor Kluba se sastoji od 5 (pet), 7 (sedam) ili 9 (devet) članova), u koji broj je uključen i predsjednik Upravnog Odbora);

Uz prijavu na Javni poziv obavezno se dostavlja i:

  • Kraći žîvotopis (CV) kandidata za predsjednika, kao i kandidata za članove Upravnog odbora koji mogu biti sadrżani i u samoj prijavi;
  • Plan i program rada za mandatni period koji traje četiri godine, sa naznakom i obrazloženjem metoda kojima će se predočeni Plan i program ostvariti;

Kandidat za predsjednika Upravnog odbora u prijavi može dostavitî i druge relevantne podatke ili informacije za koje smatra da su od značaja za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora;

 Prijava mora biti potpisana od strane kandidata za predsjednika Upravnog odbora;

 Komisija za izbor i imenovanje zadržava pravo traženja dopune prijave u relevantnom dijelu, éto će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju;

Prijave koje ni nakon zahtjeva za dopunu u relevantnom dijelu ne budu sadržavale podatke iz tačke II ovog poziva (osim tačke 3. — „Sve druge relevantne podatke ili infOrnfacíje koje su po mišljenju kandidata za predsjednika i članova Upravnog odbora relevantne “ koja nije obavezna), neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva u dnevnim novinama i web stranici Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla.

Prijave sa podacima navedenim u taćki II ovog poziva se šalju preporučenom pośtom ili predaju lično na adresa:

Fudbalski Kiub „Sloboda“ Tuzla

Skupština kluba — Komisija za izbor imenovanja Rudarska 2

75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

u zatvorenoj koverti sa namakom „Prijava na javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora FK Sloboda Tuzla — NE OTVARAJ“.

Dokumentacija predata uz prijave se ne vraća podnosiocu. Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.”

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti