20.07.2024.
HomeNovostiPra­vo­suđu u BiH hi­tno tre­ba "čelična me­tla"

Pra­vo­suđu u BiH hi­tno tre­ba “čelična me­tla”

U pra­vo­suđu u BiH i te ka­ko ima mjes­ta za “čeličnu me­tlu”, sma­tra stručna ja­vnost, na­kon što je sličnu di­ja­gno­zu na­šem pra­vo­su­dnom sis­te­mu, is­ti­na u ne­što blažem obli­ku, dao Maj­kl Mar­fi, am­ba­sa­dor SAD u BiH.

Pro­fe­sor us­ta­vnog pra­va Mi­lan Bla­go­je­vić upo­zo­ra­va da je sta­nje stva­ri u pra­vo­suđu ka­tas­tro­fal­no, ta­ko da se je­di­no ra­di­kal­nim mje­ra­ma, ko­je se me­ta­fo­rično mo­gu na­zva­ti “čeličnom me­tlom”, može ra­zri­je­ši­ti pro­blem ne­efi­ka­snog i ne­efe­kti­vnog pra­vo­suđa.

“Ta ‘čelična me­tla’, ili ra­di­kal­na re­for­ma bi, pre­ma mom is­kus­tvu, na prvom mjes­tu, po­dra­zu­mi­je­va­la pro­ces re­ime­no­va­nja no­si­la­ca svih pra­vo­su­dnih fun­kci­ja. Ti­me bi bi­la po­sla­ta ja­sna po­ru­ka stran­ci­ma ko­ji su svo­je­vre­me­no ra­di­li, pod na­vo­dni­ci­ma – re­for­mu pra­vo­suđa u BiH pri­je 20 go­di­na, da je ta re­for­ma ko­ja je na prvom mjes­tu po­dra­zu­mi­je­va­la re­ime­no­va­nje ta­daš­njih no­si­la­ca pra­vo­su­dnih fun­kci­ja je­dnos­ta­vno urađena ka­tas­tro­fal­no, bi­la je ap­so­lu­tni pro­ma­šaj”, re­kao je Bla­go­je­vić za “Ne­za­vi­sne no­vi­ne”.

Upra­vo zbog ta­kvog pro­ma­ša­ja, pre­ma Bla­go­je­vićevim ri­ječima, trpi­mo sve ove po­slje­di­ce u pra­vo­suđu, a ti­me i u druš­tvu u cje­li­ni u pro­te­klih 20 go­di­na.

“Po­red to­ga, ta re­for­ma, ta ‘čelična me­tla’ bi po­dra­zu­mi­je­va­la li­der­stvo određenog bro­ja lju­di ka­ko u po­li­tičkim in­sti­tu­ci­ja­ma, ta­ko i u pra­vničko-pro­fe­si­onal­noj za­je­dni­ci, ko­ji bi na svo­jim plećima izni­je­li te­ret re­for­me i od­go­va­ra­jućih za­ko­na bez ko­jih ne može bi­ti kva­li­te­tnog pra­vo­suđa. Pri to­me po­dra­zu­mi­je­vam pri­je sve­ga za­ko­ne bez ko­jih ne mo­gu su­do­vi fun­kci­oni­sa­ti, a to su za­kon o kri­vičnom pos­tup­ku, za­kon o par­ničnom pos­tup­ku, te za­kon o upra­vnim spo­ro­vi­ma, ko­ji su ka­tas­tro­fal­no lo­še na­pi­sa­ni, sa broj­nim no­vo­ta­ri­ja­ma ko­je su su­do­ve one­mo­gućile da obav­lja­ju svo­ju inače ple­me­ni­tu ulo­gu u druš­tvu”, is­ta­kao je Bla­go­je­vić.

Advo­kat Va­svi­ja Vi­do­vić kaže da je si­tu­aci­ja ta­kva ka­kvu ju je opi­sao am­ba­sa­dor, ali, ka­ko je pod­sje­ti­la, ta­kve sta­vo­ve slu­ša­mo go­di­na­ma, ka­ko od međuna­ro­dne za­je­dni­ce, ta­ko i od na­ših zva­nični­ka. Međuna­ro­dna za­je­dni­ca bi, sma­tra Vi­do­vićeva, tre­ba­lo da is­ko­ris­ti­ sve me­ha­ni­zme da se to sta­nje sre­di.

“Međutim, sve što se ra­di bez pro­vje­ra činje­ni­ca može do­ves­ti do ne­prav­de. Tre­ba bi­ti vrlo oba­zriv, pro­vje­ri­ti sve. Ni­sam od onih ko­ji sma­tra­ju da se pri­tis­kom na bi­lo ko­je no­si­oce pra­vo­su­dnih fun­kci­ja može pos­tići ne­što. Ono što je nji­ma ne­op­ho­dno, jes­te što vi­še edu­ka­ci­je u pri­mje­ni međuna­ro­dnih stan­dar­da. Po­tre­bno je i što pažlji­vi­je bi­ra­nje i pro­vje­ra nji­ho­vog ra­da, te uop­šte kre­di­bi­li­te­ta za obav­lja­nje tih fun­kci­ja”, re­kla je Vi­do­vićeva za “Ne­za­vi­sne no­vi­ne”.

No­vi­nar “Euro­Bli­ca” i por­ta­la Srpska­In­fo Ni­ko­la Mo­rača, ko­ji u svom iz­vje­šta­va­nju čes­to kri­ti­ku­je de­vi­ja­ci­je u pra­vo­suđu, sma­tra da je pra­vo­suđe u BiH po­put za­dnjeg sta­di­juma kan­ce­ra i dje­lu­je da ga ni­šta vi­še ne može spa­si­ti.

Po­slje­dnja me­tas­ta­za je, is­tiče Mo­rača, bi­la za­poš­lja­va­nje dje­ce aktu­el­nih su­di­ja i tužila­ca, što znači da sta­sa­va­ju ge­ne­ra­ci­je po­do­bnih.

“Je­di­ni spas za iz­gu­blje­nu prav­du su po­je­din­ci, su­di­je i tužioci ko­ji mo­ra­ju na se­bi no­si­ti taj krst zva­ni re­for­ma pra­vo­suđa, dok se većina nji­ho­vih ko­le­ga ku­pa u nov­cu stečenom od ko­rup­ci­je. Nažalost, ne vi­dim da će se bi­lo šta pro­mi­je­ni­ti u pra­vo­suđu dok Vi­so­ki sud­ski i tužilački sa­vjet BiH ne počne ra­di­ti svoj po­sao na pro­tje­ri­va­nju ko­rum­pi­ra­nih no­si­la­ca pra­vo­su­dnih fun­kci­ja, ali to je težak i mu­ko­trpan po­sao”, re­kao je Mo­rača za “Ne­za­vi­sne no­vi­ne”.

Mar­fi je, pod­sje­ti­mo, u svom blo­gu, objav­lje­nom na zva­ničnoj stra­ni­ci Am­ba­sa­de SAD, oci­je­nio da je po­vje­re­nje građana u spo­so­bnost pra­vo­su­dnog sis­te­ma BiH da se bo­ri pro­tiv ko­rup­ci­je na naj­nižem do­sa­daš­njem ni­vou.

“Ne­ki tužioci i su­di­je čak pri­zna­ju ka­ko su oni dio pro­ble­ma, vje­ru­ju ka­ko je nji­ho­va pro­fe­si­ja vrlo po­dložna po­dmićiva­nju i vi­de sis­tem kao kom­pro­mi­to­van po­li­tičkim uti­ca­jem i ko­rup­ci­jom”, na­pi­sao je Mar­fi.

Pod­sje­ti­mo, u iz­vje­šta­ju o in­de­ksu efi­ka­snos­ti pra­vo­suđa BiH, čiju je izra­du omo­gućila Ame­rička agen­ci­ja za međuna­ro­dni ra­zvoj (USA­ID), na­vo­di se da je per­cep­ci­ja ja­vnos­ti BiH o efi­ka­snos­ti pra­vo­suđa za 2021. go­di­nu i da­lje lo­ša.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti