Zapošljavaj – poboljšavaj: Vive žene predstavile projekat Ekonomsko osnaživanje žena žrtava porodičnog nasilja

0

U prostorijama Udruženja građana “Vive Žene” Tuzla danas je bilo riječi o aktuelnom projektu „Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“.

Kako je rečeno, projekat je počeo u septembru 2021. godine i do sada je u okviru projekta realizovano više aktivnosti. Glavni cilj je povećati upošljivost žena žrtava nasilja i potrebna je pomoć cijele zajednice kako bi se na što bolji način riješio ovaj problem, rečeno je danas.

– Sa ženama radimo na pružanju psiho-socijalne podrške već osam mjeseci, ali radimo i na edukacijama koje pomažu u njihovom zapošljavanju i samozapošljavanje. Osnažujemo ih i dajemo im ideje kako bi one prekinule lanac ekonomskog nasilja i nasilja u porodici, osnažile se i postale samostalne, kazala je Anamarija Divković iz Udruženja „Vive Žene“ i dodala da su neke žene već pronašle posao.

Prema riječima Aide Mustačević Cirpuković iz pomenutog udruženja, ekonomsko osnaživanje žena veoma je bitno kako bi one mogle promjeniti svoj način života i više ne biti žrtva nasilja.

– Kada ste ekonomski neovisni, kao žrtva nasilja, možete lakše izaći iz jedne nasilne zajednice i razmišljati o vlastitoj dobrobiti i dobrobiti svoje djece, dodaje Cipurković.

BiH je dužna poduzeti mjere kako bi osnažila žene žrtve nasilja, a posebno njihove ekonomske neovisnosti kao što su: psihološko savjetovanje, obuka i pomoć u pronalaženju zaposlenja, ali u stvarnosti mjere koje provode vlade su kratkoročne, neodržive i neefikasne.

Prema postojećim zakonima o radu, zabranjena je diskriminacija na osnovu spola u radu i radnim odnosima, u odnosu na druge zemlje u regiji, BiH i dalje ima najniži nivo učešća žena na tržištu rada. Sve to predstavlja dodatnu prepreku u prekidanju lanca nasilja i omogućavanju samostalnog života i ekonomske neovisnosti za žene žrtve nasilja.

– Dosta poslodavaca ne zna za ovu kategoriju, ne zna da su prisutne na tržištu. Želimo da se ove žene institucionalno evidentiraju, da se napravi baza podataka štiteći njihov identite, da se predstave njihove vještine i da poslodavci zaposle žene žrtve nasilja, pojasnio je Admir Čavalić, ekonomista i gradski vijećnik, koji radi na ovoj projektu.

Kroz projekat će se realizirati okrugli stolovi o potrebama zapošljavanja žena žrtava nasilja, koji daju prostor za prijedloge i preporuke, koji mogu biti intergirani u pomenuti, dokument koji je važan za zapošljavanje i samozapošljavanje žena žrtava nasilja na području TK.

Inače, Analiza programa i mjera za ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja u FBiH koju je uradio Gender centar FBiH, pokazuje da su do sada provedene mjere kratkoročne, neodržive i neefikasne, jer donose samo privremenu ekonomsku stabilnost i osobe zaposlene tim mjerama prilično brzo se vraćaju u nezaposlenost.

Postoje razni razlozi zašto se žene žrtve nasilja ne prijavljuju na ove programe: nedostatak informacija, zahtjevan postupak prijave, skromno prethodno radno iskustvo i nemogućnost zagovaranja svojih prava. /S.P./TuzlaInfo.ba