20.04.2024.
HomeNovostiVlada TK: Usaglašavanje kantonalnog sa federalnim zakonom o pravima boraca

Vlada TK: Usaglašavanje kantonalnog sa federalnim zakonom o pravima boraca

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Razlog za donošenje ovog Zakona proizašao je iz činjenice da su na federalnom nivou doneseni zakoni koji regulišu ovu oblasti te je iz toga proizašla obaveza usaglašavanja kantonalnog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica što će omogućiti ostvarivanje prava i borcima sa područja Tuzlanskog kantona.

Data saglasnost za realizaciju programa socijalne pomoći

Na sjednici Vlada je dala saglasnost Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2020. godinu. Ovim dokumentom utvrđuje se raspodjela sredstava sa potrošačke jedinice „subvencija za djecu, učenike i studente“ u ukupnom iznosu od 956.400,00 KM. Iz ovih sredstava subvencioniraju se troškovi prijevoza za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan.Također, sagalsnost je data i na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2020. godinu. Za ovu namjenu Budžetom je planirano 560.000 KM.

Ostale odluke

Na sjednici Vlada je prihvatila informaciju o projektu zabavnog parka, za što je volju izrazio Mohamed Farrag. Kako se u informaciji navodi, iz pisma koje je dostavio gospodin Farrag nisu vidljive osnovne informacije neophodne za potpisivanje ugovora ili sporazuma o razumijevanju, kako zatraženo, a nisu precizirani ni drugi elementi bez čega nije moguće dati konkretno izjašnjenje. Naime, nisu dostavljeni podaci o pravnom licu koje zastupa Mohamed Farrag, ni u inostranstvu ni u Bosni i Hercegovini, nije dostavljena studija opravdanosti iz koje bi bilo vidljivo šta se želi postići izgradnjom ovakvog kompleksa, kao ni finansijska konstrukcija, te je posve nejasno kako bi Vlada Tuzlanskog kantona ostvarila dobit na godišnjem nivou u prosjeku pet miliona eura, kako je navedeno u pismu. Nije definisana lokacija na kojoj bi se gradio zabavni park, pa stoga je nemoguće odrediti da li je zemljište predviđeno za tu namjenu, u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom. Nije dostavljen idejni projekat iz kojeg bi bile vidljive parcele sa potrebnim oznakama, što onemogućava preciznije određenje u vezi sa navedenim prijedlogom. Također, imajući u vidu da javno-privatno partnerstvo predstavlja dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera, a obzirom da iz inicijative gospodine Faraga nije vidljivo da projekat predviđa pružanje bilo kakve javne usluge, projekat nije moguće realizirati kroz ovakav oblik partnerstva. Imajući u vidu sve navedeno, Vlada Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti nesporno utvrditi stvarnu nadležnost i ulogu pojedinih kantonalnih organa i institucija, te s tim u vezi ulaziti u bilo kakve ugovorne obaveze. Obzirom na navedeno Vlada je sugerisala podnosiocu pisma namjere da, ukoliko i dalje ostaje kod svoje inicijative, nastavi razgovore sa predstavnicima Općine Lukavac, koja bi trebala biti i nosilac jednog ovakvog projekta, ukoliko u tome nalaze svoj interes, a da nadležni organi Tuzlanskog kantona u svakom slučaju ostaju na raspolaganju da na zahtjev Općine rješavaju predmete u okviru svoje nadležnosti.

Vlada je imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Tim je ovlašten da u ime Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona kao jedne ugovorne strane Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, sa Pregovaračkim timom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona kao reprezentativnim sindikatom s druge ugovorne strane, vodi pregovore radi zaključivanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Upravne odbore JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović” Gračanica, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“. Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Uprave Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, kao i saglasnosti za razrješenje direktora, te imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići. Također, Vlada je imenovala više privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti