21.07.2024.
HomeNovostiKako je Fadil Novalić spiskao skoro milion maraka našeg novca na popravljanje...

Kako je Fadil Novalić spiskao skoro milion maraka našeg novca na popravljanje svog nepopravljivog imidža

Piše: MAJA RADEVIĆ

Jesen je 2021. godine i federalna Vlada, kojom rukovodi premijer Fadil Novalić (SDA) suočava se sa ozbiljnom krizom. Premijer Novalić je na optuženičkoj klupi, osumnjičen za višemilionski kriminal u vezi sa nabavkom respiratora. Građani su i više nego bijesni i ogorčeni jer je federalna vlast u prethodnih nekoliko mjeseci demonstrirala zavidnu količinu nesposobnosti kada je u pitanju nabavka vakcina protiv COVID-19, koji još uvijek vlada planetom, pa su tako na hiljade stanovnika Federacije bili prisiljeni ići u Srbiju, Hrvatsku i druge zemlje kako bi se vakcinisali.

Zdravstveni sistem je u rasulu, a Bosna i Hercegovina u samom vrhu svjetskih zemalja po stopi smrtnosti od posljedica koronavirusa.

Sve navedeno, naravno, itekako brine premijera Novalića i njegove najbliže saradnike. Dolazi izborna godina, a Vlada i njeni ministri nikada nisu lošije izgledali u očima javnosti. I u jeku krize sa pandemijom, dolaze na ideju: neophodno je angažovati stručnjake za marketing i odnose sa javnošću kako bi se barem donekle ublažila već načinjena šteta koja se, između ostalog, mjeri hiljadama izgubljenih ljudskih života.

POD KRINKOM “IMPLEMENTACIJE REFORMSKIH PROCESA”

Početkom novembra 2021. Vlada FBiH donijela je odluku o dodjeli budžetskih sredstava pod stavkom „Ugovorene i druge posebne usluge – Transparentnost rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa“. Sredstva u iznosu od ukupno 814.905 KM dodijeljena su ZPR Agenciji za odnose s javnošću iz Sarajeva, u vlasništvu Zinaide Jamakosmanović.

„Implementacija reformskih procesa“ i „transparentnost“ zapravo su podrazumijevali popravljanje imidža premijera Novalića i njegove Vlade u javnosti.

Svrha ovog programa je unapređenje transparentnosti rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa putem jačanja komunikacionih aktivnosti radi objektivnog, istinitog, blagovremenog i proaktivnog informisanja javnosti o provođenju reformskih procesa, te aktivnostima i mjerama koje Vlada FBiH preduzima u svim oblastima djelovanja. To uključuje i mjere borbe protiv koronavirusa, te sprečavanje i ublažavanje njegovih posljedica na zdravlje ljudi, kao i Program aktivnosti Vlade FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije COVID-19, potom ključne socio-ekonomske reforme i sve značajne reformske procese i projekte koje provodi Vlada FBiH u svom mandatu“, navodi se u obrazloženju odluke o dodjeli više od 800 hiljada KM budžetskog novca.

Više od godinu kasnije, nakon što je sav novac potrošen, federalni revizori utvrdili su da nema „dokaza o obimu stvarno izvršenog posla“ koji je ZPR Agencija uradila za Vladu Federacije.

„Sredstva su u ukupno odobrenom iznosu avansno uplaćena ZPR Agenciji bez jasno utvrđenih kriterija za određeni izdatak. Korisnik je dostavio fakture kojima je pravdao izdatke u iznosu doznačenih sredstava, s tim da su određene usluge, naprimjer konsultantske, pravdane internim fakturama bez dokaza o obimu stvarno izvršenog posla. Organizacija medijskih i drugih vrsta javnih događaja izvršena je uz agencijsku naknadu. Uz ove fakture nije naznačen obim izvršenog posla, a prema dostavljenoj specifikaciji utvrdili smo da je za ove namjene utrošeno 35.486 KM“, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Prema izvještaju, ZPR Agencija je imenovala „tim stručnjaka iz oblasti strateškog komuniciranja i odnosa s javnošću, grafičkog dizajna, videoprodukcije, digitalnog marketinga, organizacije događaja i administracije – finansije i logistika“, koji je „bio na raspolaganju u pripremi i provedbi aktivnosti“ u saradnji sa Uredom za odnose sa javnošću Vlade FBiH, te različitim federalnim ministarstvima i institucijama.

„Na osnovu navedenog konstatujemo da za pravdanje namjenskog utroška doznačenih sredstava u iznosu od 814.905 KM, avansno uplaćenih Agenciji, nisu definisani unaprijed utvrđeni kriteriji. Aktivnosti su se odobravale na osnovu Kalendara komunikacionih aktivnosti i dokumentovale na mjesečnoj bazi, bez dostavljanja svih faktura eksternih dobavljača angažovanih na realizaciji usluga, Generalnom sekretarijatu uz mjesečne izvještaje u svrhu pravdanja namjenskog utroška, a što je bila i obaveza prema zaključenom ugovoru“, navode federalni revizori.

Napomenimo da Vlada Federacije ima svoj Ured za odnose s javnošću, koji je u vrijeme donošenja odluke o dodjeli skoro milion maraka budžetskih sredstava ZPR Agenciji imao desetak zaposlenih osoba. Na godišnjem nivou za rad tog Ureda izdvaja se oko 400.000 maraka, a u opisu njihovog posla su aktivnosti skoro identične onima za koje je Vlada angažovala spomenutu Agenciju.

Postavlja se opravdano pitanje: zbog čega je federalna Vlada uopće angažovala vanjskog saradnika kada ima vlastiti Ured za odnose s javnošću?

IZDAŠNO FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

finansijskom izvještaju o radu Vlade FBiH (Generalnog sekretarijata) za 2022. godinu federalni revizori utvrdili su i brojne nepravilnosti u dodjeli budžetskih sredstava iz tekuće rezerve, kao i transfera za parlamentarne političke partije.

Među političkim partijama, najviše novca u 2022. dobila je SDA, kojoj je isplaćeno ukupno 595.244 KM. Slijede SDP BiH (463.705 KM), SBB BiH – Fahrudin Radončić (215.245 KM) te Naša stranka, koja je dobila 200.629 maraka. Ukupno je za finansiranje političkih stranaka i koalicija federalna Vlada u prošloj godini izdvojila 3.800.000 maraka.

„…Konstatujemo da u izvještajima političkih stranaka nisu u potpunosti pravdana doznačena sredstva ovog transfera, niti su navedeni efekti uloženih sredstava, kako se to tražilo Programom. Programom utroška sredstava nije utvrđena svrha programa, što je bitan element prema članu 37. Zakona o izvršavanju budžeta FBiH, niti je njime definisan način na koji se mjere efekti uloženih budžetskih sredstava“, zaključili su revizori.

Značajan dio sredstava iz tekuće rezerve Generalni sekretarijat Vlade FBiH dao je za obnovu vjerskih objekata.

Međutim, revizori smatraju da su ova izdvajanja trebala biti planirana u okviru nadležnog ministarstva i dodijeljena krajnjim korisnicima putem javnog poziva.

„Pored ovoga, sredstva su se odobravala i za namjene za koje nisu stečeni uslovi za njihovo korištenje (nije riješeno prethodno pravno pitanje, odnosno pitanje vlasništva i raspolaganja nad dodijeljenim objektom u sklopu kojeg je poslovni prostor za čiju adaptaciju su odobrena sredstva Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija), a u pojedinim slučajevima sredstva nisu iskorištena iako je protekao značajan period od trenutka odobravanja sredstava do kraja godine (sredstva odobrena Civilnoj zaštiti, a dodijeljena gradu Stolac). Zbog navedenog, nismo se uvjerili da su sredstva Tekuće rezerve korištena za namjene koje se nisu mogle predvidjeti, što bi trebala biti svrha Tekuće rezerve“, konstatovali su revizori u svom izvještaju.

Vlada Federacije BiH je u 2022. na raspolaganju iz budžeta imala više od 39 miliona maraka, a operativni budžet Generalnog sekretarijata iznosio je 11.911.228 KM.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti