BIH će diplomatskim kanalima od SAD-a tražiti informacije o Nikoli Špiriću

0

Na 16. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), na prijedlog poslanika Predraga Kojovića, Damira Arnauta, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Zukana Heleza i Nade Mladine, obavljena je iscrpna rasprava o Informaciji Savjeta ministara BiH o statusu nabavke vakcina protiv korona virusa za potrebe građana Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom usvojio je prijedlog poslanika Nenada Stevandića da se u dnevni red naredne sjednice Predstavničkog doma PSBiH uvrsti nova tačka dnevnog reda koja glasi: „Donošenje zaklјučka kojim Predstavnički dom PSBiH traži od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcine protiv virusa primijeni član 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine“.

Dom je usvojio zaključak kojim od Savjeta ministara BiH traži da u roku od 15 dana dostavi Domu detalјnu informaciju o Odluci Energetske zajednice da uvede sankcije BiH, aktivnostima koje je Savjet ministara BiH preduzeo da do sankcija ne dođe i planu aktivnosti za ispunjavanje obaveza BiH kojim bi razlozi za uvođenje sankcija bili otklonjeni.

Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom traži od Savjeta ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Domu detalјnu informaciju o ispunjavanju obaveza BiH iz sporazuma sa Evropskom unijom (EU) o izvozu pilećeg mesa, prerađevina od pilećeg mesa i jaja za industrijsku preradu, kao i o preduzetim mjerama da BiH ne ostane bez izvoznih dozvola u EU.

Dom je usvojio i zaključak kojim od Savjeta ministara BiH traži da u roku od 15 dana dostavi Domu detalјnu informaciju o Odluci Federalne službe za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije da privremeno zabrani uvoz krušaka iz BiH, odnosno Republike Srpske, mjerama koje su preduzete nakon 21. decembra 2020. godine, kada su institucije BiH od ruskih partnera upozorene na mogućnost uvođenja

restriktivnih mjera, kao i o podacima o izvezenim količinama krušaka i jabuka u 2019. i 2020. godini.

Predstavnički dom usvojio je poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu inostranih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative započnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uklјučen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uklјučujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavlјanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma PSBiH“.

Usvojena je i poslanička inicijativa Nermina Nikšića upućena prema Ministarstvu bezbjednosti BiH za regulisanje statusa radnika veze i kriptozaštite u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

Dom nije usvojio sljedeće poslaničke inicijative:

· poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nosilac i koordinator aktivnosti, usaglasi s enitetskim vladama revidirani dokument ‘Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020.-2022. godina’ i prateći Akcioni plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom virusa korona i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći privredi koje je potrebno preduzeti u narednom periodu s cilјem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine“;

· poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Savjet ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za period 2020. – 2024. godine i prateći Akcioni plan, a što je obaveza iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i pratećeg Analitičkog izvještaja“;

· poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Savjet ministara BiH da, u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine, radi njegovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, odnosno Uredbom br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 09. 07. 2008, kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditovanje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavlјanje na tržište različitih proizvoda“;

· poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Savjet ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i

tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kako bi realizovali obaveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavlјanju Energetske zajednice i obaveze preuzete Analitičkim izvještajem Evropske komisije iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU“;

· poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo spolјne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Savjetu ministara BiH na usvajanje prvi Nacrt integrisanog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obaveza ovog ministarstva iz Akcionog plana Savjeta ministara Bosne i Hercegovine za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije“;

· poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića „kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative donese Odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za oblast mladih na nivou Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u oblasti mladih, te se u vezi s tim zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavila u funkciju Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini“;

· poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Pokrećem inicijativu da u PSBiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno to jednostavno a veoma važno pitanje riješimo na zadovolјstvo svih građana Bosne i Hercegovine“;

· poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta „kojom se zadužuje Savjet ministara i nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da u roku od 30 dana uputi Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama kojim će se uvesti jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112, koji predstavlјa jedan od važnih elemenata efikasnog sistema zaštite i spasavanja“;

· poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta „kojom se traži od Savjeta ministara BiH da izdvoji sredstva za pomoć žrtvama zemlјotresa u Republici Hrvatskoj, u minimalnom iznosu od 300.000 KM“;

· poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta „kojom se traži od Savjeta ministara BiH da izdvoji sredstva za izgradnju nove zgrade Doma zdravlјa Bihać u minimalnom iznosu od 2.000.000,00 KM“;

· poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta „kojom Predstavnički dom PSBiH obavezuje

Ministarstvo civilnih poslova BiH da u toku 2021. godine, a za potrebe u 2021. godini, iz planiranih sredstava za sport obezbijedi 100.000 KM Rukometnom savezu BiH, a za namjene pripremanja i međunarodnog predstavlјanja, i to 70.000 KM budućim ženskim rukometnim selekcijama BiH i 30.000 KM ženskim rukometnim klubovima na ime troškova utakmica na međunarodnom nivou, u okviru takmičenja EHF-a“.

Predstavnički dom nije usvojio informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za avgust 2020. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo bezbjednosti BiH.

Uz ovu Informaciju, Dom je usvojio zaključak kojim se Savjetu ministara BiH nalaže da Predstavničkom domu dostavlja mjesečno informacije o stanju u oblasti migracija.

Povodom rasprave o ovoj Informaciji, Dom, međutim, nije usvojio prijedloge zaključaka poslanika Jasmina Emrića, koji glase:

– „Predstavnički dom PSBiH traži da Savjet ministara BiH hitno, na prvoj narednoj sjednici, stavi van snage zaklјučak koji je usvojen na vanrednoj telefonskoj sjednici 31. 12. 2020, a kojim se izričito pozivaju vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciju Bira”,

– „Predstavnički dom PSBiH zadužuje Savjet ministara BiH da hitno, na prvoj narednoj sjednici, izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, na način da se iz člana 1. briše lokacija bivše fabrike ‘Bira’ u Bihaću, te da se iz člana 2. briše tačka a), odnosno da se odmah zatvori navedeni privremeni prihvatni centar“,

– „Predstavnički dom PSBiH zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od 90 dana preduzme sve aktivnosti, postupke i radnje radi zatvaranja privremenog prihvatnog centra lokacije bivše fabrike ‘Miral’ u Velikoj Kladuši, te izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, na način da se iz člana 1. briše lokacija bivše fabrike ‘Miral’ u Velikoj Kladuši, kao i da se iz člana 2. briše tačka c), odnosno da se u zadatom roku zatvori navedeni privremeni prihvatni centar“.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Digitalizacija TV signala u BiH“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH. Uz ovaj Izvještaj, Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim od Ministarstva komunikacija i transporta BiH traži da u roku od tri mjeseca izvijesti Predstavnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuke iz Izvještaja, te da o preduzetim aktivnostima upozna Kancelariju za reviziju institucija BiH. Usvojen je i zaključak kojim se Savjet ministara BiH zadužuje da obezbijedi nezavisan nadzor i da Dom redovno izvještava o provođenju aktivnosti digitalizacije.

Dom je usvojio i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Planiranje i sprovođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju

institucija BiH. Uz ovu Informaciju, Dom je usvojio zaključak kojim se Ministarstvo finansija i trezora BiH zadužuje da u procesu pripreme i odobravanja budžeta za obuke zaposlenih u institucijama BiH poveća nivo kontrole informacija o svrsi za koju su sredstva namijenjena s ciljem utvrđivanja opravdanosti traženih sredstava.

Dom nije usvojio Informaciju Izvozno – kreditne agencije BiH o trenutnom stanju u toj Agenciji, uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog odluke o Savjetu nacionalnih manjina BiH, čiji je predlagač Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH.

Na poziciju zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Predstavnički dom PSBiH izabrao je Antu Borasa.

Predstavnički dom u Nezavisni odbor PSBiH, kao nezavisno tijelo policijske strukture BiH, imenovao je sljedeće članove:

1. Enes Obralija, predsjednik

2. Miše Ćavar, prvi zamjenik predsjednika

3. Uroš Pena, drugi zamjenik predsjednika

4. Muhamed Mujakić

5. Enes Bezdrob

6. Mate Miletić

7. Nikola Džambas

8. Darko Kremenović

9. Milan Stanić.

U Odbor za žalbe građana PSBiH, kao nezavisno tijelo policijske strukture BiH, Predstavnički dom imenovao je sljedeće članove:

1. Boris Buha, predsjednik

2. Vjekoslav Vuković, prvi zamjenik predsjednika

3. Semir Šut, drugi zamjenik predsjednika

4. Hana Korać

5. Tihomir Marinčić

6. Miroslav Janjić

7. Merima Šenderović.

Poslanici Darijana Filipović, Alma Čolo i Dragan Bogdanić imenovani su iz Predstavničkog doma u Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za

sprovođenje procedure imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje lјudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom nije imenovao nove članove Upravnog odbora Javnog radio -televizijskog servisa BiH iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda.

Predstavnički dom PSBiH dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu između EU, koju predstavlјa Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlјa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine