Sa Kavazovićem je godinama krčmio vakufsku i javnu imovinu u Tuzli, a sada je Imamović u svađi sa svojim rođakom Fazlovićem

0

U vezi sa navodima iznesenim na press konferenciji koju su advokati Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održali dana 14.12.2021. godine u Sarajevu, a povodom navodne uzurpacije vakufskog zemljišta (Turali-begov vakuf) površine 14.000m2 u Tuzli i to od strane Grada Tuzla, „Bingo“ d.o.o. Tuzla i „Tuzla-remont“ d.o.o. Tuzla, Grad Tuzla izdalo je saopštenje koje u cjelosti prenosimo u nastavku:

Radi pravovremenog i tačnog informisanja javnosti, želimo istaknuti nekoliko vrlo bitnih činjenica:- Vakufska direkcija Sarajevo je dana 06.08.2015.godine, tužila Grad Tuzlu, „Tuzla – remont“ d.o.o. Tuzla i „Bingo“ d.o.o. Tuzla, radi poništenja sudske nagodbe koja je rezultat dugogodišnjeg vođenja sudskog postupka u predmetu tužitelja „Tuzla-remont“ d.o.o. Tuzla, protiv tuženog Grada Tuzla, radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretninama koje su predmet sudske nagodbe (lokalitet Ulica Armije Republike BiH). Iako je sudski postupak trajao od 07.06.2004.godine kada je „Tuzla – remont“ d.o.o. Tuzla tužio tužbom Grad Tuzla, ni u jednom trenutku, predstavnici Vakufske direkcije Sarajevo, odnosno Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nisu se kao zainteresovana strana pojavili u sudskom postupku da bi eventualno iskazali svoje pravo, odnosno zainteresovanost za predmetne nekretnine. To se tek desilo dana 06.08.2015.godine kada je zaključena sudska nagodba, kada su ustali navedenom tužbom za poništenje iste.

Općinski sud u Tuzli je presudom broj: 32 0 Ps 244518 15 Ps  od 20.12.2018.godine, tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti odbio kao neosnovan. Nezadovoljni takvom odlukom, Vakufska direkcija Sarajevo, izjavila je žalbu Kantonalnom sudu u Tuzli. Odlučujući po žalbi, Kantonalni sud u Tuzli je žalbu odbio kao neosnovanu presudom broj: 32 0 Ps 244518 19 Pž od 28.07.2020.godine. To dakle znači, da je predmetni postupak pravosnažno okončan. Vakufska direkcija Sarajevo je na navedenu presudu Kantonalnog suda u Tuzli, izjavila reviziju, kao vanredni pravni lijek, koju je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, svojim Rješenjem broj: 32 0 Ps 244518 20 Rev od 17.05.2021.godine, odbacio.

Osim navedenog, nije nam poznato da se trenutno vode novi sudski postupci radi poništenja predmetne sudske nagodbe iz razloga što smo provjerom kod Gradskog pravobranilaštva Tuzla, utvrdili činjenicu da do danas isti od nadležnih sudova, nisu zaprimili apelaciju kao ni tužbu na odgovor, na koje se u svojim navodima pozivaju advokati Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

– Gradsko vijeće Tuzla je na sjednici održanoj dana 27.02.2019. godine, usvojilo Nacrt Izmjene Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline „Pecara 2“ u Tuzli, a kojim detaljnim planskim dokumentom je između ostalog planirana i gradnja SPO blok „B“, na predmetnim nekretninama. Nacrt Regulacionog plana je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, počev od 15.03.2019. godine, do 14.04.2019. godine, koja je najavljena javnim oglasom u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17). Uvidom u Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, utvrđeno je da se niti Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ni Vakufska direkcija Sarajevo, nisu odazvali javnom oglasu za učešće u istoj.

U skladu sa Zakonom i sudskom praksom (presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj: 03 0 U 012690 14 U od 13.02.2015. godine, potvrđena presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03 0 U 012690 15 Uvp od 27.02.2019. godine), u slučaju kada je Nosilac pripreme detaljnog plana javnim oglasnom blagovremeno obavijestio vlasnike nekretnina i druge zakonite korisnike prostora na području za koje se donosi detaljni planski dokument i pozvao ih da izvrše uvid u nacrt detaljnog plana, i da se uključe u javnu raspravu, a oni se ni na koji način nisu odazvali na javnu raspravu, zakonska je pretpostavka da su saglasni sa datim nacrtom detaljnog plana i da, iz tog razloga, ne mogu naknadno postavljati bilo kakve primjedbe i uslove u procesu koji se tiče odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru, zbog čega nemaju valjanog zakonskog osnova da svoje eventualne primjedbe, iznose tek u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti. Nakon provedene javne rasprave, Gradsko vijeće Tuzla je na sjednici održanoj dana 28.05.2019. godine, usvojilo navedeni planski dokument, koji je stupio na snagu dana 06.06.2019. godine.

– Pred resornom službom Grada Tuzle, proveden je postupak izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje u skladu sa Zakonom i važećim Regulacionim planom. Investitor je dostavio svu potrebnu dokumentaciju predviđenu Zakonom, između ostalog i dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na predmetnim parcelama u vidu zemljišnoknjižnog izvatka Općinskog suda u Tuzli. Uvidom u isti, nedvojbeno je utvrđeno da je investitor „Tuzla-remont“ d.o.o. Tuzla upisan kao vlasnik na predmetnim nekretninama sa dijelom 1/1, a da u „C“ listu ZK izvatka nema upisanih tereta niti zabilježbi. Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni i svi drugi Zakonom propisani uslovi, investitoru je izdato odobrenje za građenje, koje je postalo pravosnažno 04.08.2021. godine.

– U vezi sa podnesenim zahtjevom za slobodu pristupa informacijama, isti je od strane podnosioca dostavljen na postupanje nenadležnoj službi, koja je u skladu sa odbrebama Zakona o upravnom postupku, isti proslijedila nadležnoj službi na dalje postupanje, te je navedeni postupak u toku. Ukoliko se utvrdi da je podnosilac zahtjeva dokazao svoj pravni interes, biće mu udovoljeno, te će mu tražena dokumentacija, u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH, biti dostavljena.

– Na kraju, smatramo za potrebnim naglasiti da smatramo da se pravni sporovi ne dobijaju putem press konferencija i medijskih pritisaka, nego pravnim argumentima putem nadležnih sudova – navodi se u saopštenju Grada Tuzla.

Islamska zakednica od Grada Tuzla zahtijeva obustavu gradnje na vakufskom zemljištu!

vakufska-parcela-u-tuzli

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizirao je u utorak, 14. decembra, press-konferenciju povodom uzurpacije vakufskog zemljišta (Turali-begov vakuf) površine 14.000 m2 u Tuzli. Uzurpacija vakufa Turali-bega je izvršena od strane Grada Tuzla, Bingo d.o.o., Tuzla-remont d.o.o., zbog čega je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula niz sudskih i drugih postupaka u cilju zaštite vakufske imovine.

Huso Salihović, rukovodilac Odjela za pravne i ekonomske polove Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, podsjetio je da nacionalizirana imovina ima status quo, odnosno da postoji zabrana raspolaganja takvom imovinom.

– Zakonom o stvarnim pravima je određeno da takva imovina ne može biti predmet prijenos, otuđivanja ili nekog drugog oblika raspolaganja. Dakle, postoji zakonska zabrana raspolaganja nacionaliziranom imovinom – rekao je.

Jučerašnja press konferencija je imala za cilj da ukaže javnosti kako određene stukture lokalnih zajednica, zajedno sa ljudima koji imaju interes, uđu u postupke i protupravne radnje koje dovedu do prodaje nacionalizirane vakufske imovine, te na taj način trajno otuđe vakufsku imovinu, naglasio je Salihović.

– Takav slučaj imamo sa vakufom Turali-bega u Tuzli. Lokalna zajednica, odnosno gradska uprava je sa određenim pravnim subjektima protupravno raspolagala vakufskom imovinom i izvršila prometovanje vakufske imovine u korist privatnog pravnog lica – naveo je.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je niz postupaka pred sudovima, u cilju zaštite konkretne vakufske imovine.

Esad Oruč, advokat i generalni zastupnik Islamske zajednice u ovom predmetu, rekao je da je, u konkretnom slučaju nezakonitog raspolaganja nekretninama koje imaju status vakufske imovine, pravni interes Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uspostava i održavanje ranijeg zemljišnoknjižnog stanja u cilju ostvarivanja subjektivnih prava u postupcima denacionalizacije i restitucije.

– Radi se o izvjesnoj, regulisanoj situaciji, koja je normirana imperativnim normama Zakona o stvarnim pravima entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Ono na što želimo ukazati i što dodatno zabrinjava je da je u međuvremenu na predmetnim nekretninama, odnosno vakufskoj imovini, otpočeto izvođenje građevinskih radova od strane Tuzla-remont d.o.o. ili društva Bingo d.o.o. Tuzla – pretpostavljamo na osnovu urbaništičke saglasnosti i građevinske dozvole izdate od strane Grada Tuzla. Kažemo, pretpostavljamo, iz razloga što smo se obratili Gradu Tuzla sa zahtjevom za pristup navedenim informacijama ali do danas navedenu informaciju nismo dobili – istaknuo je.

Advokat Oruč je zaključio da je potrebno da Grad Tuzla, zajedno sa društvom Bingo d.o.o. i Tuzla-remont d.o.o. obustave dalje radove na predmetnoj nekretnini, dok se ne okončaju svi postojeći i tekući pravni procesi koji se vode pred različitim sudovima i različitim organima.

Ova vakufska nekretnina egzistira preko 450 godina, a sljedeće godine planirano je obilježavanje 450 godina vakufname Gazi Turali-bega.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here