Vlada stavila van snage dio naredbi o uvođenju VTP pravila 20. decembra

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 29.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 02.12.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Vlada FBiH je danas donijela zaključak kojim je preporučila vladama kantona da u skladu sa epidemiološkom situacijom u kantonima uvode VTP pravilo, te je u skladu s tim stavljen van snage dio važećih naredbi koji se odnosio na uvođenje ovog pravila u određene ustanove od 20. decembra u FBiH.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

Krizni štab FMZ-a je zadužen da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Ovaj štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U danas prezentiranoj informaciji je, uz ostalo, navedeno da je u 47. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen blagi pad sedmičnih indikatora, osim broja pacijenata na respiratoru. Na bolničkom liječenju trenutno je 543 oboljelih od COVID-19, od kojih je 47 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od 463 hospitaliziranih, 86,4 posto su nevakcinisani i nepotpuno vakcinisani, a 13,6 posto potpuno vakcinisani.

Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 139 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Sarajevskom, Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 975.980 vakcina protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 518.765, na drugu 452.324, te na treću 4.891.

TRI ODLUKE O PREKATEGORIZACIJI CESTA

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela tri odluke o kategorizaciji pojedinih cesta u Federaciji BiH.

Tako su na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u magistralnu cestu oznake M-17.1 kategorizirane regionalne ceste R-456 (Žepče-Zavidovići u dužini od 12,7 km), R-467 (Zavidovići-Vozuća-Ribnica u dužini od 29,4 km), R-469 (Ribnica – Banovići – Živinice – Dubrave – Medaš u dužini od 40,84 km) i R-469a (spoj s Međunarodnim aerodromom Tuzla u dužini od 0,8 km), ukupne dužine 83,74 km.

Drugom odlukom je regionalna cesta R-426 (Dračevo-Hutovo-Ravno), dužine 42,51 km, prekategorizirana u magistralnu cestu M-17.6.

Nakon što JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo preuzmu na upravljanje ove dvije nove magistralne ceste, one će, s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, biti dodane LOT-ovima u koji su kategorizirane magistralne ceste na ovim područjima.

Lokalna cesta na području Zeničko-dobojskog kantona Šimin Potok – Ravne – Kamenica kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-44b, a skretanje za Rudnik Zenica – pogon Raspotočje – spoj s kružnim tokom u Radakovu, kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-457a.

Nakon što ove dvije ceste preuzme Kantonalna direkcija za ceste ZDK, one će, s ciljem kontinuiranog redovnog održavanja, biti dodane LOT-ovima u koji su kategorizirane regionalnu ceste na tom području.

Odluke su predložene nakon što su kantonalne i općinske vlasti podnijele inicijative prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u skladu s propisima iz ove oblasti.

AKCIONI PLAN FBiH ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE SUPROSTAVLJANJA TRGOVINI LJUDIMA BiH 2020.-2023.

Vlada Federacije BiH usvojila je Akcioni plan Federacije BiH za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine 2020 -2023. koji je sačinio Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima FBiH. Akcioni plan FBiH je operativni-strateški dokument zasnovan na ciljevima i mjerama iz državne strategije.

S ciljem sprječavanja, suzbijanja i borbe protiv trgovine ljudima Vijeće ministara BiH je 23.01.2020. godine usvojilo Strategiju u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH 2020-2023., kojom je posebna pažnja posvećena planiranju Strateških ciljeva i mjera na spriječavanju, suzbijanju i borbi protiv trgovine ljudima. Akcioni plan Federacije BiH prati posebne ciljeve borbe protiv trgovine ljudima utvrđene u državnoj strategiji, i to sistem podrške, prevencija, krivično gonjenje za krivična dijela trgovine ljudima, zaštita žrtava trgovine ljudima, te partnerstvo.

U skladu sa Strategijom, Vlada FBiH je donijela Uredbu o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije BiH, kojom je osnovala, utvrdila djelokrug i nadležnosti Koordinacionog tima. Prema donesenoj Uredbi Tim čine predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije, Federalnog tužilaštva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Nevladine organizacije Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, te Društva Crvenog krsta/križa BiH – Crveni križ Federacije BiH.

Današnjim zaključcima nadležne institucije i organizacije civilnog društva, utvrđene Uredbom o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima FBiH, zadužene su da preduzmu realizaciju aktivnosti utvrđene Akcionim planom, svako u okviru svoje nadležnosti.

Također, ove nadležne institucije i organizacije civilnog društva dužne su tromjesečno dostaviti izvještaj o realizaciji aktivnosti utvrđenih u Akcionom planu, svako u okviru svoje nadležnosti, kako bi Koordinacioni tim, u skladu sa Uredbom, dostavio izvještaj Vladi Federacije BiH.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH usvojila je Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2020. godinu.

Danas je doneseno Rješenje kojim se dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04/12-31-3268/12-579a od 15.10.2021. godine i zaključkom o ispravci rješenja, broj: 04/12-31-3268/12-579a od 10.11.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji.

Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža“. Prihvaćena je i informacija ovog federalnog ministarstva o kreditnom zaduženju društva Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče i zahtjevu za korištenje depozitnih sredstava obezbjeđenih po postojećem kreditu.

Primljena je na znanje informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o aktivnostima koje je potrebno poduzeti s ciljem rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Federalna vlada potvrdila je da je Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.07.2021. – 30.09.2021. godine i postupilo u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

Vlada FBiH je donijela Odluku o neposrednom sazivanju 8. vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde, te utvrdila teksta obavještenja o njenom  sazivanju.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je razriješila Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, radi isteka mandata, te nakon provedene konkursne procedure, na period od četiri godine, imenovala novi u sastavu Edita Kalajdžić (predsjednica), Mirjana Vučić, Vedad Nezirić, Arnela Bevanda i  Berina Ramčić (članovi).

Danas je data prethodna saglasnost za imenovanje Krešimira Šaravanje (predsjednik), Ivana Šimunovića, Josipa Vrdoljaka i Žarka Šantića (članovi) za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o njihovom imenovanju.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva opunomoćeni su Mirjana Vučić (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.